Acupunctuur-Voorschoten

Acupunctuur-Voorschoten Acupunctuur-Voorschoten, gevestigd aan Veurseweg 202 2252 AG  Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

www.acupunctuur-voorschoten.nl Veurseweg 202 2252 AG Voorschoten tel. 06-10866405

Persoonsgegevens die wij verwerken

Acupunctuur-Voorschoten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • - Voor- en achternaam
 • - Adresgegevens
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres
 • - Medische informatie welke wij nodig hebben om het verloop van uw behandeling te kunnen waarnemen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons contactformulier op de website, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Acupunctuur-Voorschoten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Het aanleggen van jouw medisch dossier - welke strikt vertrouwelijk is en wij een bewaarplicht hebben van 15 jaar.
 • - Het afhandelen van jouw betaling - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - Acupunctuur-Voorschoten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals    gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Naast deze verplichting hebben wij ook te maken met de fiscale bewaarplicht van 7 jaar en de medische bewaarplicht van 15 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Acupunctuur-Voorschoten neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen GEEN besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Acupunctuur-Voorschoten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • -Persoonsgegevens in facturatie > Bewaartermijn: zolang bedrijfsvoering dit nodig acht Persoonsgegevens in medische dossiervorming > Bewaartermijn: wettelijke verplichting van 15 jaar.
 • -Personalia in correspondentie > Bewaartermijn: minder dan 1 jaar                         
 • -Adres in correspondentie > Bewaartermijn: minder dan 1 jaar        

Delen van persoonsgegevens met derden

Acupunctuur-Voorschoten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Acupunctuur-Voorschoten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Acupunctuur-Voorschoten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Acupunctuur-Voorschoten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Beeldmateriaal die wij voor bedrijfsvoering indirect of direct hebben opgenomen is tegen betaling te verkrijgen. Hierover dient een prijsafspraak aan u overlegd te worden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens te sturen via ons contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Acupunctuur-Voorschoten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Acupunctuur-Voorschoten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn  aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

Beveiliging

Acupunctuur-Voorschoten heeft zijn computers waarop de digitale gegevens zichtbaar kunnen zijn beveiligd met een gecertificeerde virusscanner en een firewall. Fysieke dossiers of back-up medium waarop zich bestanden of zaken van derden kunnen bevinden zijn opgeborgen in een afgesloten kast.

Privacy statement is opgemaakt in mei 2018

::::::::::::::::::::::::::::::